Persontilpasset medisin

Vi tilbyr løsninger for diagnostikk og oppfølging tilpasset de biologiske forhold hos den enkelte.

Denne artikkelen er sist oppdatert 10.03.2021

Molekylærpatologi har en essensiell rolle i kreftdiagnostikk

Persontilpasset kreftdiagnostikk

For at helsepersonell skal kunne gi best mulig kreftbehandling til sin pasient vil de være avhengig av nøyaktighet og presisjon når de stiller en diagnose. Patologifaget har derfor hatt en essensiell rolle i kreftdiagnostikk ved å studere svulstvev i mikroskop.

"Molekylærpatologi, hvor avansert DNA-/ RNA-basert diagnostikk er sentralt, har vært et viktig satsningsområde både internasjonalt og nasjonalt."

(Ref. Onkonytt, 07.09.2020: https://onkonytt.no/genanalyser-av-kreftsvulster-hvem-hva-hvordan/)

Nye teknologier med fokus på kreftcellenes gensekvens

DNA sequence

Teknologier som Sanger sekvensering, kvantitativ PCR og i senere tid neste generasjons sekvensering (NGS) har endret det tradisjonelle patologifaget. Det er nå ikke bare fokus på morfologiske celleforandringer, samt immunohistokjemiske- og fluroresens- analyser, men også på forandringer i gensekvensene til pasientens kreftceller. 

Genmutasjoner påvirker kreftrisiko og behandling

"Spesifikke genendringer (genmutatsjoner) vil ikke bare påvirke en persons risiko for å utvikle en viss type kreft, men også påvirke kreftbehandlingen hvis personen allerede har utviklet kreft "

(Ref. American Cancer Society, "Precision or Personalized Medicine": https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/precision-medicine.html

Molekylærpatologer

Analyser som blir utført ved molekylærpatologiske avdelinger gir dermed en økt presisjon og dypere detaljnivå om svulsten. Kunnskapen brukes til fordel for pasientens behandling og oppfølging. Dette gjør det mulig å gi pasienten det som kalles for persontilpasset medisin (se faktaboks).

Bergman Diagnostika - styrket innen molekylærpatologi

Vi i Bergman Diagnostika har opp gjennom årene vært en viktig samarbeidspartner for sykehusene i Norge. Vi har tilbudt ulike kundetilpassede løsninger innen flere fagfelt.  Med tiden har vi også styrket oss innen Molekylærpatologifaget og har dannet partnerskap med ledende leverandører innen dette fagfeltet.

Vi har spesialisert oss innen somatiske og arvelige kreftmutasjonsanalyser- og tilbyr små og store mutasjonspaneler både for kvantitativ PCR og NGS.

Entrogen logo     Asuragen logo     Invivoscribe logo

Kvalitetskontrollmaterialer innen molekylærpatologiske NGS-analyser

For å styrke vår posisjon ytterligere har vi også dannet partnerskap med SeraCare – dette har gjort oss i stand til å tilby kvalitetskontrollmaterialer innen molekylærpatologiske NGS analyser.

Leverandøren tilbyr pasientlignende referansematerialer som kan brukes både ved etablering og prosesskontroll for ulike kreftanalyser.

Seracare logo

Tumormutasjonsbyrde (TMB)

SeraCare tilbyr Tumormutasjonsbyrde (TMB)-referansestandarder som kan brukes til å validere målrettede NGS-paneler designet for TMB-målinger. Ved bruk av disse referansene i rutine diagnostikk vil laboratoriet kunne gi ut svar med presise TMB-målinger.

Interessert i å vite mer?

Kontakt vår produktsjef Huma Siddiqui på mail eller på telefon: +47 92 42 13 86

Kreftdiagnostikk


Fakta: Persontilpasset medisin

Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Persontilpasset medisin gir flere og mer presise verktøy for klinikere i deres utredning og behandling av pasienter. Molekylærgenetiske analyser er sentral i persontilpasset medisin, men i fagmiljøet spenner forståelsen av begrepet fra å omfatte genomanalyser til også å omfatte andre typer molekylære data, kliniske data og informasjon om livsstil og miljøpåvirkning.

Synonymer for ordet persontilpasset medisin: presisjonsmedisin, stratifisert medisin.

Ref: Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017-2021